1. Facturació i formes de pagament

Per aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d'acord amb el Real Decret 1496/2003, publicat al BOE del 29 de novembre de 2003, la data límit per l'emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en el que s'hagi realitzat la compra corresponent. El pagament es pot fer mitjançant tranferència o ingrés a compte.

El cobrament es farà abans de la preparació de la comanda.